Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 1ste kapitel

1. Bogens navn og dens indholds angivelse

1 Jesu Kristi aabenbaring, som Gud gav ham forat vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han betegnede ved sin engel, som han udsendte, for sin tjener Johannes,

2 som har bevidnet Guds Ord og vidnesbyrdet om Jesus Kristus, alt, hvad han har seet, baade hvad der er og maa ske efter dette.

3 Salig er den, som læser, og de, som høre profetiens Ord og gjemme, hvad der er skrevet deri. Tiden er nemlig nær.

1. De syv menigheder

2. Johannes brev til de syv menigheder, hvori han beskriver sit første syn.

4. Johannes til de 7 menigheder i Asien. Naade være med eder og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de 7 Aander, som ere foran hans højsæde;

5 og fra Jesus Kristus, det tro vidne, den førstefødte af de døde, jordens kongers fyrste, han, som elskede os og i sit blod aftvættede os fra vore synder,

6 og gjorde os til et kongedømme, til præster for Gud og hans Fader. Ham være herligheden og magten i al evighed! Amen.

7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som gjennemstunge ham, og alle jordens stammer skulle veklage over ham. Ja, Amen!

8 Jeg er A og Ø, siger Gud Herren,den som er, og som var, og som kommer, den Almægtigske.

9 Jeg Johannes, eders broder og meddelagtig i trængslen og i riget og taalmodigheden i Kristus Jesus, var paa den ø, som hedder Patmos, for Guds Ords skyld og for vidnesbyrdet om Jesus Kristus.

10 Jeg henrykkedes paa Herrens dag, og jeg hørte en høj røst bag mig, som af en basun,

11 som sagde: skriv, hvad du seer, i Bog, og send de 7 menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

12 Og jeg vendte mig for at se røsten, som talede med mig, og da jeg vendte mig, saae jeg 7 guldlysestager,

13 og i midten af de 7 lysestager en, som lignede en menneskens Søn, iført en sid kjortel og ombæltet under brystet med guldbelte;

14 men hans hoved og haar vare hvide, som hvid uld, som sne, og hans øjne som ildslue;

15 hans fødder lignede malm, som de vare støbte i ovn, og hans røst var som lyd af mange vande;

16 i sin højre holdt han 7 stjerner, og af hans mund udgik et hvast tveægget sværd, og hans aasyn straalede som solen i sin kraft.

17 Da jeg saae ham, faldt jeg som død ned ved hans fødder; men han lagde sin højre haand paa mig og sagde: frygt ikke, jeg er den første og den sidste

18 og den levende; jeg var død, men se, jeg lever i al evighed. Amen! Og jeg har dødens og hels nøgler.

19 Beskriv altsaa, hvad du saae, baade hvad der er, og hvad der skal ske efter dette,

20 de 7 stjerners hemmelighed, som du saae i min højre, og de 7 guldlysestager. De 7 stjerner ere de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager, du saae, ere 7 menigheder.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22