Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 7de kapitel

13. De udvalgte besegles inden det syvende segl aabnes

1 Derpaa saae jeg 4 engle staaende paa jordens 4 hjørner, og de holdt jordens 4 vinde, forat ikke nogen vind skulde blæse paa jorden eller paa havet eller paa noget træ;

2 og jeg saae en anden engel stige op fra solens opgang; han havde den levende Guds segl, og han raabte med høj røst til de 4 engle, hvem det var overdraget at skade jorden og havet,

3 og sagde: Skader ikke jorden, ikke heller havet, ikke heller træerne, indtil vi faa vor Guds tjenere beseglede i deres pander;

4 og jeg hørte tallet paa de beseglede; 144.000 beseglede af alle Israels børns stammer:

5 af Judas stamme 12.000 beseglede; af Rubens stamme 12.000; af Gads stamme 12.000;

6 af Asers stamme 12.000; af Naftalis stamme 12.000; af Manasses stamme 12.000;

7 af Simeons stamme 12.000; af Levis stamme 12.000; af Isakars stamme 12.000;

8 af Sebulons stamme 12.000; af Josefs stamme 12.000; af Benjamins stamme 12.000 beseglede.

9 Derefter saae jeg en stor skare, som ingen kunde tælle, af alle hedninger og stammer og folk og tungemaal staaende foran højsædet og foran Lammet, iførte lange hvide klæder og med palmer i hænderne;

10 og de raabte med høj røst og sagde: Frelsen er fra vor Gud, som sidder paa højsædet, og fra Lammet!

11 og alle englene stode i kreds om højsædet og præsterne og de 4 væsener, og de faldt paa deres ansigter foran højsædet, tilbade Gud,

12 og sagde: Amen! Velsignelsen og hæderen og visdommen og taksigelsen og æren og magte og styrken være for vor Gud i al evighed! Amen.

13 Og en af præsterne tog ordet og sagde til mig: De, som ere iførte de lange hvide klæder, hvem er de? og hvorfra ere de komne?

14 Jeg sagde til ham: Min herre, du veed det! og han sagde til mig: Det er dem, som ere komne ud af den store trængsel og har tvættet deres kjortler og gjort dem hvide i Lammets blod;

15 derfor ere de foran Guds højsæde og tjene ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder paa højsædet vil telte over dem;

16 de skulle ikke hungre mere, ikke heller tørste mere, ikke heller skal solen eller nogen hede falde paa dem,

17 fordi Lammet, som er i højsædets midte, vil vogte dem og føre dem til livets vandkilder, og Gud vil aftørre hver taare af deres øjne.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22